Woda jest ujęta z głębokości około 2 m poniżej powierzchni terenu. Utworami wodonośnymi są warstwy z Zarzecza (piaskowce z wkładkami łupków ilastych) wieku trzeciorzęd – eocen. Pierwsze wzmianki o źródle Grunwald pochodzą z połowy XIX wieku. W 1878 r. słynny uczony, profesor chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Olszewski badał skład chemiczny wody mineralnej ze źródła „Grunwald” w Muszynie. Inna potoczna nazwa ujęcia to „Wodą spod Krzyża”.